خیابان سعدی، تهران قدیم

محمد علی سپانلو - پیچ سعدی

/
تو از تخت‌طاووس تا جام‌جم صاحب تخت و جامی تو از سهروردی به می…