چاله میدان

محمد علی سپانلو - چاله میدان

/
محلات منسوخ تهران شب خندق و مغرب ارگ سپیده دم عودلاجان شب سنگلج، ظهر بازار …