کافه رزنوار، مخبرالدوله

محمد علی سپانلو - کافه رزنوآر

/
پی عکس‌ها رفت در لجّه قاب‌های مه‌آلود پی رزنوآر کهن، اول شب که در آن دبیر…