کافه فیروز

محمد علی سپانلو - کافه فیروز

/
یکی خانم بام‌ها و چراغ خطرها، سیه چشم، با خنده طنز و ایهام …