کوچه آبشار

محمد علی سپانلو - کوچه آبشار

/
شنیدی و دیدی که هر چیز در جای خود نیست که این کوچه آبشار است بی آب و …