محمد علی سپانلو - کوچه یخچال

/
برای دیدن آبائم در این محله سوزان هنوز کوچه یخچال را سراغ می‌گیرم …