سینما/تئاتر گلریز، یوسف آباد

گلی ترقی -دوراهی یوسف آباد

/
سیما تنها دختری است که از پس بانوخانم برمی آید شلوغ و آشوبگر است...…
یوسف آباد

محمد علی سپانلو - یوسف آباد

/
قایق سوار بودیم در ایستگاه آب بالای نهرها در کوچه باغ تجریش …
سینما/تئاتر گلریز، یوسف آباد

صادق هدایت - دروازه یوسف آباد

/
تنگ غروب بود که از دم دروازه یوسف آباد رد شد. به دایره پرتو افشان ما…
سینما/تئاتر گلریز، یوسف آباد

صادق هدایت - دروازه یوسف آباد

/
تنگ غروب بود که از دم دروازه یوسف آباد رد شد. به دایره پرتو افشان ما…