گلی ترقی -دوراهی یوسف آباد

/
سیما تنها دختری است که از پس بانوخانم برمی آید شلوغ و آشوبگر است...…