صمد بهرنگی - حصیرآباد

/
جنوب محله ی آدم های بی چیز و گرسنه است و شمال محله اعیان و پ…