جلال آل احمد - بیمارستان راه آهن

/
اسد بیش از پنج روز به فکر مادرش نبود. و وقتی به کرمان رسیدند بی ک…