غزاله علیزاده - خیابان فروردین

/
یک هفته بعد ار افتتاح نمایشگاه پس از ظهر روزی از اواسط هفته …