صادق هدایت - شاد آباد؟شاه آباد

/
چه جوان نازنینی! خدا به کس و کارش ببخشد! از وقتی که پسرم مسلول شده و ت…