صادق هدایت - مطبعه بهار دانش

/
فقط یک رفیق درست حسابی گیرم آمد، اونم هوشنگ بود... حالا تو آسایشگاه…