سید محمد علی جمالزاده - کاروانسرای امیر

/
من کفشدوزم و بیست و هفت سال است دکان کوچکی در جنب کاروانسرای امی…