سید محمد علی جمالزاده - کوچه امین التجار

/
وقتی هشتاد سالی پیش از این من کودکی بیش نبودم و با پدر و مادر و…