صادق هدایت - کوچه حمام وزیر- میرزا محمود وزیر(خیابان شهید جاویدی)

/
سید نصرالله پس از هفتاد و چهار سال زندگی یکنواخت و پیمودن روز…