شرق تهران:

فرخی یزدی – زندان قصر

لایق شاه بود قصر نه هر زندانی

حاکم جامعه گر ملت و قانون باشد
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ایرج میرزا – معینیه

هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو

تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ایرج میرزا – قصر قجر

هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو

تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – زندان قصر

پرسیدم غلامعلی در کجا حبس است. گفت گویا در زندان قصر خدا بهتر…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

بزرگ علوی – زندان قصر

یکی از زندانیان عشایر که دوره ده ساله حبسش را گذرانده بود، موقعی که…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

محمد علی سپانلو – امجدیه

عجب عمر فرسوده‌ای در صف امجدیه!
چه کس بود در ازدحام سالن‌های س…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – مولن روژ

دوی ظهر در آسیا، رادیو سیتی، مولن روژ

گواراتر از عطر دوشی…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – سهروردی

تو از تخت‌طاووس تا جام‌جم صاحب تخت و جامی
تو از سهروردی به میدا…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – قصرفیروزه

به همراه یک قوطی آهنی رو به پایین جو رفت، همچونِ خود

همسفر پر…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

اخوان ثالث – زندان قصر

درین زندان، برای خود هوای دیگری دارم
جهان، گو بی‌صفا شو، من صفای دیگری دارم
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

ملک الشعرا بهار – ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی)

خیز و با ورزش برآر این کسوت زرد از بدن
ورنه چون شلتوک مسکین…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

احمد شاملو – زندان قصر

تا آخرین ستاره‌ شب بگذرد مرا
بی‌خوف و بی‌خیال بر این بُرجِ خوف و خ…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه