نوشته‌ها

ایرج میرزا - سرچشمه

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهران ز قول من سلامش کن فراوان بگو …

ایرج میرزا - سرتخت

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهران ز قول من سلامش کن فراوان بگو …

ایرج میرزا - معینیه

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…

ایرج میرزا - شمران

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…

ایرج میرزا - قصر قجر

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…