نوشته‌ها

شهر نو

صمد بهرنگی - خیابان نادری (جمهوری)

/
تا خیابان نادری پسر زیور سه تا بلیت فروخت. آنجا که رسیدیم گفت: …
پارک شهر تهران

صمد بهرنگی - پارک شهر

/
دم در پارک شهر، احمد حسین دو هزار داد و ساندویچ تخم مرغ خرید و گذا…
شهر نو

صمد بهرنگی - نازی آباد

/
جنوب محله ی آدم های بی چیز و گرسنه است و شمال محله اعیان و پ…
شهر نو

صمد بهرنگی - خیابان حاج عبدالمحمود

/
جنوب محله ی آدم های بی چیز و گرسنه است و شمال محله اعیان و پ…
شهر نو

صمد بهرنگی - خیابان سی متری

/
قاسم ته خیابان سی متری دوغ لیوانی یک قران می فروخت و هر وقت …
شهر نو

صمد بهرنگی - حصیرآباد

/
جنوب محله ی آدم های بی چیز و گرسنه است و شمال محله اعیان و پ…