مطالب توسط حمیده نوح پیشه

فروغ فرخزاد – شاه عبدالعظیم

علی کوچیکه… کور و کچل نیسی علی، سلامتی، چی چیت کمه؟ می تونی بری شابدوالعظیم ماشین دودی سوار بشی قد بکشی خال بکوبی جاهل پامنار بشی حیفه آدم این همه چیزای قشنگو نبینه الاکلنگ سوار نشه شهر فرنگو نبینه