مطالب توسط حمیده نوح پیشه

فرخی یزدی – لواسان

گر درد و غم قدیم تجدید شود یا دوره ارتجاع تمدید شود بهتر که ز آرای لواسان خراب آزادی ما یکسره تهدید شود از رأی شمیران غم دل افزون شد وز جعبه شوم کَن جگرها خون شد چون نوبت آرای لواسان گردید فریادکنان جان ز بدن بیرون شد

ایرج میرزا – سرچشمه

اگر رفتی تو پیش از من به تهران ز قول من سلامش کن فراوان بگو محروم ماندم از جَنابت نخواهم دید دیگر جز به خوابت من و رفتن از اینجا باز تا ری میسر کی شود هیهات و هی هی گر از سرچشمه تا سرتخت باشد سفر با ضعف پیری سخت باشد

ایرج میرزا – سرتخت

اگر رفتی تو پیش از من به تهران ز قول من سلامش کن فراوان بگو محروم ماندم از جَنابت نخواهم دید دیگر جز به خوابت من و رفتن از اینجا باز تا ری میسر کی شود هیهات و هی هی گر از سرچشمه تا سرتخت باشد سفر با ضعف پیری سخت باشد