مطالب توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – فیشرآباد

امروز درست نه روز است که در محله فیشرآباد ولوله افتاده است. چه خبر است خانم مدیرکل تاج الملوک خانم خیال دارد به سراغ فقیر و فقرای جنوب شهر برود. می خواهد نیکوکاری کند… مردم فیشرآباد بیرون ریخته چشم به راه لحظه ای هستند که آن اتومبیل کذایی که اهل محله اسمش را «از کجا […]

سید محمد علی جمالزاده – خیابان اسلامبول

دخترم تو خیاط خانه بالای خیابان اسلامبول نزدیکی های سفارت کار می کرد راه خیلی دور بود و باید پیاده برود و پیاده برگردد هر روز ناهارش با خودش می برد که همانجا بخورد غذا شکم پرکن بود اما قوتی نداشت و اساسا بنیه اش هم از اول ضعیف بود. کم کم قوایش تحلیل رفت […]

سید محمد علی جمالزاده – میدان کاه فروش ها

غلامعلی گفت یکراست به میدان کاه فروشها رفتم و سراغ دکان علافی را گرفتم و ناگاه در کنار دکانی چشمم به کلثوم افتاد که پشت به دیوار در گوشه ای به روی خاک نشسته و بقچه اش را در بغل گرفته بی حال و بی رمق به آینده و رونده نگاه می کرد در نزدیکی […]

سید محمد علی جمالزاده – شورآباد

دکتر مسعود زمین نیا و میرزاعبدالجواد غمخوار و میرزا منصور پورجناب سیاق الوزراء را مامور کرده اند که به یک عده از دهات جنوب شرقی و از آن جمله شورآباد رفته مطالعات لازمه را به قصد باسواد ساختن اهالی و تامین رفاه ساکنین به عمل آورند و نتیجه را به مرکز گزارش بدهند. دهکده شورآباد […]

سید محمد علی جمالزاده – خیابان ماشین

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشمه رد می شد و می رسید به سه راه امین حضور و خیابان ماشین و در مقابل ایستگاه خط آهن عبدالعظیم که گارد آهن خوانده می شد می ایستاد.

سید محمد علی جمالزاده – ایستگاه خط آهن عبدالعظیم(گارد آهن)

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشمه رد می شد و می رسید به سه راه امین حضور و خیابان ماشین و در مقابل ایستگاه خط آهن عبدالعظیم که گارد آهن خوانده می شد می ایستاد. حتی روزی{کرمعلی} با خط آهن شاهزاده عبدالعظیم که در آن اوقات اسباب تفریح […]

سید محمد علی جمالزاده – سه راه امین حضور

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشمه رد می شد و می رسید به سه راه امین حضور و خیابان ماشین و در مقابل ایستگاه خط آهن عبدالعظیم که گارد آهن خوانده می شد می ایستاد.

سید محمد علی جمالزاده – خیابان برق

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشمه رد می شد و می رسید به سه راه امین حضور و خیابان ماشین و در مقابل ایستگاه خط آهن عبدالعظیم که گارد آهن خوانده می شد می ایستاد.

سید محمد علی جمالزاده – سرچشمه

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشمه رد می شد و می رسید به سه راه امین حضور و خیابان ماشین و در مقابل ایستگاه خط آهن عبدالعظیم که گارد آهن خوانده می شد می ایستاد.