چشمه علا، دماوند

صادق هدایت - چشمه علا

/
در چشمه علا برخورد به آخوند ده که با لباده دراز و کلاه آبی ترک ت…