زندان قصر

فرخی یزدی - زندان قصر

/
لایق شاه بود قصر نه هر زندانی حاکم جامعه گر ملت و قانون باشد …
زندان قصر

ایرج میرزا - قصر قجر

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…
زندان قصر

ایرج میرزا - معینیه

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…
زندان قصر

سید محمد علی جمالزاده - زندان قصر

/
پرسیدم غلامعلی در کجا حبس است. گفت گویا در زندان قصر خدا بهتر…
زندان قصر

بزرگ علوی - زندان قصر

/
یکی از زندانیان عشایر که دوره ده ساله حبسش را گذرانده بود، موقعی که…
ورزشگاه امجدیه در دهه‌های سی و چهل خورشیدی

محمد علی سپانلو - امجدیه

/
عجب عمر فرسوده‌ای در صف امجدیه! چه کس بود در ازدحام سالن‌های س…
مولن رژ

محمد علی سپانلو - مولن روژ

/
دوی ظهر در آسیا، رادیو سیتی، مولن روژ گواراتر از عطر دوشی…
خیابان سهروردی

محمد علی سپانلو - سهروردی

/
تو از تخت‌طاووس تا جام‌جم صاحب تخت و جامی تو از سهروردی به میدا…
قصر فیروزه

محمد علی سپانلو - قصرفیروزه

/
به همراه یک قوطی آهنی رو به پایین جو رفت، همچونِ خود همسفر پر…
زندان قصر

اخوان ثالث - زندان قصر

/
درین زندان، برای خود هوای دیگری دارم جهان، گو بی‌صفا شو، من صفای دیگری دارم …