ایرج میرزا - معینیه

/
هفته ای یک شب از بهر نشاط دل تو تار و سنتور فراهم کنم و رامشگ…