ورزشگاه امجدیه در دهه‌های سی و چهل خورشیدی

محمد علی سپانلو - امجدیه

/
عجب عمر فرسوده‌ای در صف امجدیه! چه کس بود در ازدحام سالن‌های س…
ورزشگاه امجدیه در دهه‌های سی و چهل خورشیدی

ملک الشعرا بهار - ورزشگاه امجدیه (شهید شیرودی)

/
خیز و با ورزش برآر این کسوت زرد از بدن ورنه چون شلتوک مسکین…