نمایی از برج‌های واقع در منطقه الهیه و در پشت آن نمایی از رشته کوه‌های البرز.

گلی ترقی - الهیه

/
کوچه پس کوچه های الهیه پر از سایه های کیف آور است. جلوی باغ امینی …
نمایی از برج‌های واقع در منطقه الهیه و در پشت آن نمایی از رشته کوه‌های البرز.

غزاله علیزاده - الهیه

/
در را باز کردند، مرد پشت رل نشست و از خانه بیرون آمد در کوچه…
نمایی از برج‌های واقع در منطقه الهیه و در پشت آن نمایی از رشته کوه‌های البرز.

گلی ترقی - الهیه

/
اولین خانه ما در خیابان خوشبختی است. اسم کوچه‌ها را پدر انتخاب می…