گلی ترقی - سینما بهار

/
می پرسم: سینما چی؟ سینما بهار سر پل تجریش فیلم آمریکایی نشان م…