غزاله علیزاده - زعفرانیه

/
در را باز کردند، مرد پشت رل نشست و از خانه بیرون آمد در کوچه…

محمد علی سپانلو - زعفرانیه

/
به همراه یک قوطی آهنی رو به پایین جو رفت، همچونِ خود همسفر پرهی…