گلی ترقی - باغ شمیران

/
به باغ شمیران فکر می کنم به درختان تبریزی که همبازی های من بو…