گلی ترقی - دبیرستان انوشیروان دادگر

/
دبیرستان زردشتی انوشیروان دادگر.ساعت هشت صبح است. صف بسته ایم- صفی د…