سید محمد علی جمالزاده - کوه بی بی شهر بانو

/
زد و عیدی پیش آمد که بازار و ادارات بسته بود و بنا شد در خدمتش…