سبزه میدان

سید محمد علی جمالزاده - سبزه میدان

/
طلیعه کاروان را حاملین قابلمه ها تشکیل می دادند عرض و طول کوچه را می گ…
سبزه میدان

محمد علی سپانلو - سبزه میدان

/
به همراه یک قوطی آهنی رو به پایین جو رفت، همچونِ خود همسفر پر…