خیابان نواب

محمد علی سپانلو - نواب

/
به پاس باد که در سطح ذهن ما برخاست و از سطوح خیابان خزید و در خ…