سید محمد علی جمالزاده - گود زنبورک خانه

/
پس ار عبور از مبلغی گذرها و بازارچه ها و کوچه و پس کوچه های چم …

سید محمد علی جمالزاده - میدان کاه فروش ها

/
غلامعلی گفت یکراست به میدان کاه فروشها رفتم و سراغ دکان علافی را گرفتم…

بزرگ علوی - کوچه‌های سر قبر آقا

/
من از هیچ کس باکی ندارم، از فلک نمی‌ترسم. ببینید منو توی کافه‌ها راهم نمی‌…

بزرگ علوی - خیابان اسماعیل بزاز

/
از او حرف در نمی‌آمد. خانه‌اش در خیابان اسمعیل بزاز بود. با در و همسایه …