بزرگ علوی - خیابان اسماعیل بزاز

/
از او حرف در نمی‌آمد. خانه‌اش در خیابان اسمعیل بزاز بود. با در و همسایه …