گلی ترقی - خیابان شاهرضا

/
بانو خانم گهگاه می ایستد سر کوچه و به پسرهای دبیرستان های کال…