محمد علی سپانلو - مخبرالدوله

/
محله ها جا عوض می کنند پامنار به پاریس می آید نواب به …