میدان بهارستان

احمدرضا احمدی - فخرآباد

/
زمزمه می‌کنم روزی از جوانی را که در خیابان فخر آیاد تهران پشت آن…
مجلس شورای ملی، بهارستان

مرتضی مشفق کاظمی - مجلس شورای ملی

/
عصر ماه رمضان بود صحت خبر سقوط کابینه کاملا معین شده .محبوسین از وق…
مجلس شورای ملی، بهارستان

ملک الشعرا بهار - مجلس شورای ملی

/
در مجلس به فرخی وا شد آنچه گم گشته بود پیدا شد شید رخشان عد…
میدان بهارستان

احمدرضا احمدی - میدان بهارستان

/
از میدان بهارستان صدای تیراندازی به خانه ما در خیابان ایران …