کافه شهرداری

محمد علی سپانلو - کافه شهرداری

/
در سُکر خواب آور عصر نواهای لرزان ساز است و تصنیف‌های بریده …