محمد علی سپانلو - کوچه آصف

/
یک تکه آواز در گنجه چوبِ گردوی تهران و یا کوی آصف و یا آب منگل وی…