محمد علی سپانلو - ایستگاه ناصری

/
بشنو صدای واگن اسبی نزدیک می شود بشنو مکالماتی که هیچ حرف شان …