صادق هدایت - چاپخانه بدخشان

/
رضا ساروقی که با هم تو چاپخانه «بدخشان» کار می کردیم، حالا صفحه بند شده…