جنوب تهران:

سید محمد علی جمالزاده – شورآباد

دکتر مسعود زمین نیا و میرزاعبدالجواد غمخوار و میرزا منصور پورجناب س…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – خیابان ماشین

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – ایستگاه خط آهن عبدالعظیم(گارد آهن)

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – سه راه امین حضور

واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – سلاخ خانه

در بغل سلاخ خانه بیرون دروازه شاهزاده عبدالعظیم در حدود پنج هزار متر…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

سید محمد علی جمالزاده – امامزاده معصوم

امروز روز پانزدهم شعبان و روز تولد حضرت قائم است دکان و بازاره…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

بزرگ علوی – میدان پاقاپق

پرونده یارمحمد زغال فروش که در دکانی ته پاقاپق زغال و کاه می فروخت…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

بزرگ علوی – دروازه قزوین

خواب دیدم که چشم‌هایم می‌درخشد، مثل این که دو نورافکن اتومبی…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط لیلا سید قاسم

محمد علی سپانلو – گمرک

قایق سوار بودیم
در ایستگاه آب
بالای نهرها
در کوچه باغ تجریش

۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

محمد علی سپانلو – راه آهن

قایق سوار بودیم
در ایستگاه آب
بالای نهرها
در کوچه باغ تجریش

۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

جلال آل احمد – خانی آباد

هاجر پول خرد داشت و می توانست در توپخانه اتوبوس بنشیند و خانی آباد پیاده…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه

مرتضی مشفق کاظمی – دروازه قزوین

جواد و مادرش در کوچه پشت خیابان جلیل آباد منزل گرفته و چون هر روز…
۳۰ مرداد ۱۳۹۳/توسط حمیده نوح پیشه