گلی ترقی - تپه های محمودیه

/
تا پشت تپه های محمودیه با دوچرخه می رویم. از آنجا تا اول امانیه…

گلی ترقی - ایستگاه محمودیه

/
خانه ما نرسیده به ایستگاه محمودیه بَرِ خیابان پهلوی ست. نشانش…