فرخی یزدی - سنگلج

/
از سنگلج آوای غم اندوز آید بانگ خشنی ولی دل افروز آید یک لحظه …

ایرج میرزا - سرچشمه

/
اگر رفتی تو پیش از من به تهران ز قول من سلامش کن فراوان بگو …

محمد علی سپانلو - مخبرالدوله

/
محله ها جا عوض می کنند پامنار به پاریس می آید نواب به …

محمد علی سپانلو - پامنار

/
محله ها جا عوض می کنند پامنار به پاریس می آید نواب به …

محمد علی سپانلو - لاله زار

/
افتادیم از اصل نیفتادیم با این مردم غریب که حتی یک لحظه نمی د…

محمد علی سپانلو -سینما رکس

/
چه ظهری که سایه رکس را به راغه برگرداند مسدود کند ورودی ایران را ،با آجر قزاقی ب…

سید محمد علی جمالزاده - خیابان اسلامبول

/
دخترم تو خیاط خانه بالای خیابان اسلامبول نزدیکی های سفارت کار می کرد راه خ…

سید محمد علی جمالزاده - گود زنبورک خانه

/
پس ار عبور از مبلغی گذرها و بازارچه ها و کوچه و پس کوچه های چم …

سید محمد علی جمالزاده - فیشرآباد

/
امروز درست نه روز است که در محله فیشرآباد ولوله افتاده است. چه خبر است خان…

سید محمد علی جمالزاده - میدان کاه فروش ها

/
غلامعلی گفت یکراست به میدان کاه فروشها رفتم و سراغ دکان علافی را گرفتم…