زندان موقت شهربانی (موزه عبرت)

سید محمد علی جمالزاده - خیابان برق

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
زندان موقت شهربانی (موزه عبرت)

سید محمد علی جمالزاده - میدان توپخانه

/
واگون اسبی از خیابان ناصریه و میدان توپخانه و خیابان برق و سرچشم…
زندان موقت شهربانی (موزه عبرت)

سید محمد علی جمالزاده - باغ ملی

/
آن روز مادر زهره کار را تعطیل ساخه دخترک خود را اولین بار به …
زندان موقت شهربانی (موزه عبرت)

غزاله علیزاده - باغ ملی

/
عصرها یکی دو ساعت در باغ ملی می‌نشست، با پیرمردها حرف می‌زد و شعرهای…
زندان موقت شهربانی (موزه عبرت)

بزرگ علوی - میدان سپه

/
چهار پنج سال است که من اقلا روزی چهار مرتبه توی این اتوبوس‌های خط …
باب همایون

جلال آل احمد - باب همایون

/
زیره چی همانطور از پیاده رو ناصرخسرو به زحمت به سمت بالا می‌رفت و …
ساختمان تلگرافخانه در دهه سی خورشیدی

جلال آل احمد - تلگراف خانه (میدان توپخانه)

/
زیره چی هنوز از پله های سر بازار بالا نرفته بود و خودش را به خیابا…
khiabane Sepah

مرتضی مشفق کاظمی - خیابان باغشاه (سپه، امام خمینی)

/
درشکه مسافتی را طی نموده در وسط خیابان باغشاه به طرف راست پیچ خورده خ…
زندان موقت شهربانی
زندان موقت شهربانی (موزه عبرت)

ملک الشعرا بهار - زندان شهربانی تهران

/
پس ره نمرۀ دو پیمودم زان که خود راه را بلد بودم ایستادم به پی…