نوشته‌ها

خیابان شاه آباد

جلال آل احمد - شاه آباد (حدفاصل میدان بهارستان تا چهارراه مخبرالدوله)

/
زیره چی یک بار با یکی از رفقای خود در خیابان شاه آباد به یکی…
سقاخانه سرتخت

جلال آل احمد - محله سرتخت

/
اتوبوس به راه افتاد، از توپخانه گذشتیم. او پولش را داد و پنج ریال هم پو…
خیابان عین الدوله (ایران)

جلال آل احمد - خیابان عین الدوله (ایران)

/
تا عصر تمام فامیل خانم نزهت الدوله به جنب و جوش افتاده بودند و…
کوچه مهران

جلال آل احمد - کوچه مهران

/
هاجر سر کوچه مهران که رسید گیج شده بود آنجا نیز شلوغ بود ولی …
خیابان لاله زار، دهه 40 خورشیدی

جلال آل احمد - لاله زار

/
هاجر لاله زار را می شناخت می خواست تفریحی کرده باشد. با دست ب…
خانی آباد

جلال آل احمد - خانی آباد

/
هاجر پول خرد داشت و می توانست در توپخانه اتوبوس بنشیند و خانی آباد پیاده…
bus

جلال آل احمد - میدان شاه (میدان قیام)

/
گفتم وقتی ماشین سوار شدیم قاقا هم برایش خواهم خرید. عاقبت خط…
کوچه دردار

جلال آل احمد - کوچه دردار (شهید موسوی)

/
اون وقتا تو محل ما یک دختر ترشیده ای بود بهش بتول می گفتن. راستش…
مسگر آباد

جلال آل احمد - مسگر آباد

/
با اصرار برم داشت برد دیدن مسگرآباد قبل از عروسی مان. عین این که…
کاخ نیاوران

جلال آل احمد - نیاوران

/
عصر یک روز وسط هفته بود. آفتاب پشت کوه فرو می رفت و گرمی هوا…