نوشته‌ها

خیابان پاسداران

ملک الشعرا بهار - سلطنت آباد (خیابان پاسداران)

/
سپاه سلطنت آباد نیز از یک سو میان ببسته پی پاس شاه کین گستر…
دارلفنون

ملک الشعرا بهار - دارالفنون

/
محنت نادانی درباریان کردش زبون ساخت بهر رفع حاجت جامع دارالفنون …
برج طغرل، شهر ری

ملک الشعرا بهار - شهر ری

/
ایا نسیم صبا ای برید کار آگاه ز طوس جانب ری این زمان بپیما راه…
شاه عبدالعظیم

ملک الشعرا بهار - شاه عبدالعظیم

/
تا به شه عبدالعظیمش راند دژخیم قضا وز قضا گشت اندر آنجا کشته تیر رض…