نوشته‌ها

درکه

ملک الشعرا بهار - درکه

/
چون اوج گرفت مهر از سرطان بگشاد تموز چون شیر دهان شد خشک به‌ دشت…
کاخ سعدآباد

ملک الشعرا بهار - سعدآباد

/
بسی پیر وجوان سرنیزه خوردند گروهی را سوی نظمیه بردند چهل تن …
حمام

ملک الشعرا بهار - حمام های قدیمی تهران

/
افتاد به حمام‌، رهم سوی خزینه ترکید کدوی سرم از بوی خزینه من توی…
زندان موقت شهربانی (موزه عبرت)

ملک الشعرا بهار - زندان شهربانی تهران

/
پس ره نمرۀ دو پیمودم زان که خود راه را بلد بودم ایستادم به پی…
مجلس شورای ملی، بهارستان

ملک الشعرا بهار - باغچه و خانه بهار در اوین

/
موسم نوبهار خانۀ من هست از انبوه گل یکی گلشن شده نه سال تا در …
مجلس شورای ملی، بهارستان

ملک الشعرا بهار - خانه و وصف کودکانش

/
صبح چون بنشینم وخواهم نویسم چیزکی در دود پروانه وز من خواهش قاقاکن…
قلعهٔ چهارگوش ایرج، نقاشی توسط ژان دیولافوا

ملک الشعرا بهار - ورامین

/
در جرایدشان یکی بنگر که از سر تا به بن یا به دونان مرحبایی یا…
کوه دماوند در زمستان

ملک الشعرا بهار

/
ای دیو سپید پای در بند! ای گنبد گیتی! ای دماوند! …
نمایی از شهر دماوند

ملک الشعرا بهار - شهر دماوند

/
در جرایدشان یکی بنگر که از سر تا به بن یا به دونان مرحبایی یا…
مجلس شورای ملی، بهارستان

ملک الشعرا بهار - مجلس شورای ملی

/
در مجلس به فرخی وا شد آنچه گم گشته بود پیدا شد شید رخشان عد…